Bizi takip edin
|
EN

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

Dersler


TRK 101  Türk Dili I

Bu derste, öğrencilerin yazılı araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.


ING 101  İngilizce I

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


TRH 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Lozan Barış Antlaşması’ndan günümüze Türkiye Cumhuriyeti’nin geçirdiği siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri içermektedir. Atatürk ilk eve inkılaplarının anlam ve amaçlarını kapsamaktadır.


ADL 101  Anayasa Hukuku

Anayasa , anayasa hukuku kavramları,devletin unsurları, devlet biçimleri, hükümet sistemleri, demokrasi, demokrasi türleri, seçimler, temel hak ve özgürlükler, Türkiyede Anayasal gelişmeler ile 1982 Anayasasına göre, Cumhuriyetin nitelikleri, temel hak ve özgürlükler, TBMMnin kuruluşu, görevleri, Cumhurbaşkanı ve bakanlar Kurulunun göreve gelişi, görevleri ve sorumlulukları, yürütmenin düzenleyici işlemleri, olağanüstü yönetim usulleri ve anayasa yargısı konuları bu dersin içeriğini oluşturur.


ADL 103  Hukuka Giriş

Hukukun temel konularıdır: Toplumsal düzen kuralları, hukukun kaynakları, hukukun dalları, yargı örgütü, dava türleri, hukuk kurallarının uygulanması ve temel hukuki kavramlar.


ADL 105  Klavye Kullanımı I

Türk dilinin özelliklerine göre on parmakla, bakmadan klavye kullanma yöntemi için en verimli klavye, standart Türk klavyesi (F klavye)’dir. Bu dersle size on parmakla, metotlu olarak bilgisayar klavyesini hızlı ve verimli kullanma teknikleri verilmiştir. Bu tekniklerde oturuş şekli, kolların duruşu, ellerin duruşu, parmakların duruşu, ayakların duruşu ve harf tuşlarını doğru kullanma teknikleri ayrıntılarıyla ve resimleriyle size sunulmuştur. İş yaşamında ve özel yaşamınızdaki her türlü yazışmalarınızda veriminizi arttırmak için bu teknikleri öğrenmeli ve kullanmalısınız.


HBY 101  Büro Yönetimi Teknikleri

Bu derste genel olarak yönetim ve büro yönetimi, büro türleri ve şekilleri, büro çalışanları kavramı, zaman yönetimi, zaman ve hareket etüdü, bürolarda ergonomik tasarım, bürolarda iş yönetimi,iş basitleştirme teknikleri,temel kavramlar,kriz sürecinin aşamaları, stresi yönetme hakkında bilgi verilir.


IUE 100  Oryantasyon ve Kariyer Planlama

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


TRH 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


TRK 102  Türk Dili II

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


ING 102  İngilizce II

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


ADL 102  Medeni Usul Hukuku Bilgisi

Medeni yargılama usulüne dair temel kavram, ilke ve kurallar, ilk derece safhası usuli işlemleri, kanun yolları ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları incelenecektir.


ADL 106  Medeni Hukuk Bilgisi

Dersin esas kapsamını medeni hukukun temel ilkeleri ve kişiler hukuku oluşturmakta olup; mukayeseli hukukta kişi ve kişilik kavramı, gerçek ve tüzel kişiler (dernekler, vakıflar), hak ehliyeti, hukuki işlem ve haksız fiil ehliyeti, kişilik hakkına saldırılar, kişiliğin ve özellikle özel hayat ile kişinin itibarının korunması, ad, hısımlık, yerleşim yeri, isim, kişisel durum sicili konularına ayrıntılı olarak yer verilecektir


ADL 108  Klavye Kullanımı II

Türk dilinin özelliklerine göre on parmakla, bakmadan klavye kullanma yöntemi için en verimli klavye standart Türk klavyesi (F klavye)’dir. Bu dersle size on parmakla, metotlu olarak bilgisayar klavyesini hızlı ve verimli kullanma teknikleri verilmiştir. Bu tekniklerde oturuş şekli, kolların duruşu, ellerin duruşu, parmakların duruşu, ayakların duruşu ve harf tuşlarını doğru kullanma teknikleri ayrıntılarıyla ve resimleriyle size sunulmuştur. İş yaşamında ve özel yaşamınızdaki her türlü yazışmalarınızda veriminizi arttırmak için bu teknikleri öğrenmeli ve kullanmalısınız.


HBY 102  Sekreterlik Uygulamaları

Bu derste sekreterlik mesleğinin is yaşamındaki yeri ve önemi; sekreterlik mesleğinin yerine getirilmesinde sahip olunacak temel özellikler; sekreterlik hizmetleri; telefonda konuşma; toplantı yönetimi, randevuların düzenlenmesi; konuk ağırlama; is gezisi düzenleme; yöneticiye karsı sorumluluklar; sekreterlik mesleği genel tanımı; çalışma alanları, görev ve sorumlulukları, mesleki etik ve örgütlenme, meslek imajı hakkında bilgi verilmektedir.


ADL 201  Ceza Hukuku Bilgisi

Bu ders kapsamında; ceza hukukunun temel ilkeleri, kaynakları, zaman, kişi ve yer yönünden uygulanması, suçun ne olduğu sorunu, suçun unsurları, ortaya çıkış şekilleri ve nihayet suçun hukuki sonuçları (=ceza hukuku yaptırımları) ele alınacaktır.


ADL 203  Borçlar Hukuku Bilgisi

Türk Borçlar Kanunu genel hükümler, sözleşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, borç ilişkisinin hüküm ve sonuçları ile borç ilişkisinin sona ermesinin sonuçları.


ADL 211  Klavye Kullanımı III

Türk dilinin özelliklerine göre on parmakla, bakmadan klavye kullanma yöntemi için en verimli klavye standart Türk klavyesi (F klavye)’dir. Bu dersle size on parmakla, metotlu olarak bilgisayar klavyesini hızlı ve verimli kullanma teknikleri verilmiştir. Bu tekniklerde oturuş şekli, kolların duruşu, ellerin duruşu, parmakların duruşu, ayakların duruşu ve harf tuşlarını doğru kullanma teknikleri ayrıntılarıyla ve resimleriyle size sunulmuştur. İş yaşamında ve özel yaşamınızdaki her türlü yazışmalarınızda veriminizi arttırmak için bu teknikleri öğrenmeli ve kullanmalısınız.


HBY 201  Mesleki Yazışma Uygulamaları

Bu derste yazışmaların niteliksel özellikleri yazışmalarda dil bilgisi ve imla kuralları, yazı yazma süreci, imla Kuralları, yazili basili ve diğer belgelerin yasal dayanaklari, kamu ve özel işletmelerde iş yaziları ve türleri, evrak ve dosya sistemleri, arşivin tanimi, arşivin önemi, arşiv yönetmeliği, arşiv kalite standartlari/kurum ve işletmelerde kullanilan belge ve çeşitleri hakkında bilgi verilmektedir.


ADL 202  Ceza Usul Hukuku Bilgisi

Ceza muhekemesi normlarının uygulanabilirliği, muhakeme görevi ve makamları, muhakeme sistemleri, muhakeme şartları, yargılama yetkisi, uyuşmazlıklar arasında bağlantı, ceza muhakemesi süjeleri, ceza muhakemesi işlemleri, deliller, koruma tedbirleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri, uzlaşma, kanun yolları kapsamında itiraz, istinaf, temyiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesi başıkları altında Türk ceza muhakemesinin açıklanması ve öğretilmesi.


ADL 212  Klavye Kullanımı IV

Türk dilinin özelliklerine göre on parmakla, bakmadan klavye kullanma yöntemi için en verimli klavye standart Türk klavyesi (F klavye)’dir. Bu dersle size on parmakla, metotlu olarak bilgisayar klavyesini hızlı ve verimli kullanma teknikleri verilmiştir. Bu tekniklerde oturuş şekli, kolların duruşu, ellerin duruşu, parmakların duruşu, ayakların duruşu ve harf tuşlarını doğru kullanma teknikleri ayrıntılarıyla ve resimleriyle size sunulmuştur. İş yaşamında ve özel yaşamınızdaki her türlü yazışmalarınızda veriminizi arttırmak için bu teknikleri öğrenmeli ve kullanmalısınız.


HBY 204  Etkili İletişim Becerileri

Bu derste iletişimde temel kavramlar, iletişim düzeyleri, iletişim türleri, iletişim ve algılama, iletişim modelleri, kendini tanıma, savunucu iletişim, işitme ve dinleme, sürtüşme ve çatışmalar, iletişim teknolojileri, kitle iletişim araçları, iletişim ve toplum konuları anlatılacaktır.


Seçmeli Dersler


ADL 206  Cezaevi İdaresi ve İnfaz Bilgisi

Ders kapsamında infaz hukuku ve ceza infaz kurumlarının yapısı ile bu kurumda görevli personelin yetki ve sorumlulukları, tutuklu ve hükümlülerin hak ve yükümlülükleri ve ceza infaz kurumundaki yaşantıları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.


ADL 207  İcra ve İflas Hukuku

İlamlı ve İlamsız İcra Takipleri, İflas, İptal Davası ve Konkordato konuları dersin kapsamındadır.


ADL 208  Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi

Avukatlık hukukunun kaynakları, avukatlık mesleğinin niteliği, avukatın hak ve yükümlülükleri, yükümlülüğe aykırılığın yaptırımları, barolar ve uygulamaları Noterlik ve Noterlik Kavramları; Hukuk Sistemimizde Noterlik Hukuku; Noterliklerin Kurulması, Mesleğe Giriş ve Sona Erme; Noterlerin Hak ve Yükümlülükleri İle Gelir ve Giderleri; Noterlik Kuruluşları ve İşleyişleri; Noter İşlemleri; Noterlerin Sorumluluğu ve Denetimi; Noterlik Mevzuatı; İşlem Formülleri


ADL 209  Ticaret Hukuku Bilgisi

Bu ders kapsamında, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun sistematiği, ticari işletme hukukunun esasları ve temel kavramları, şirketler hukukunun temel esasları ile adi şirket ve ticaret şirketlerinin özellikleri, kıymetli evrak hukuku kapsamında ise emre, nama ve hamile yazılı kıymetli evrakın temel özellikleri ile kambiyo senetlerinin çeşitleri ele alınacaktır.


ADL 220  Mali Mevzuat

Mali hukukun tanımı ve kapsamı, kamu geliri, devlet borçları, vergi kavramı, vergilendirme süreçleri, temel vergiler, kamu gideri, kamu ihale uygulamaları, bütçe ilkeleri, bütçenin hazırlanması, uygulanması ve denetimi işlenecek konulardır.


ADL 230  Suç Bilimi

Suçun nedenlerine dair teoriler, suçlu türleri ve suçluluğa etki eden çeşitli sebepler incelenecektir.


ADL 240  Adalet Psikolojisi

Adalet Psikolojisi dersi, suç, suçlu kavramlarını, ceza hukuku kurumlarını, infaz sistemini, yargı sürecini, hakimlerin karar almasında etkili olan unsurları, tanıklık kurumumu, mağdur olma hali gibi hukuki kavramlarını, günümüzde ayrı bir bilimsel disiplin haline gelen adalet psikolojisinin çağdaş verilerinden hareketle incelenmesini konu edinir


ADL 241  Turizm Hukuku

Temel Hukuki Kavramlar, Turizm Hukukunun genel hukuk içerisindeki yeri, Turizm Hukuku ile ilgili temel Kanunların içerikleri ve alan ile ilgili önemli Yönetmeliklerin incelenmesi, Uluslararasıalanda Turizmi ilgilendiren hukukî düzenlemeler ve kurumlar, Turizm Hukukunun İş Hukuku, Tüketici Hukuku ve Borçlar Hukuku ile kesişen noktaları.


ADL 250  Tapu ve Kadastro Bilgisi

Temel kurumlar ve kurumlar, mülkiyet, zilyetlik, taşınmazların tapu kütüğüne tescili, ipotek türleri


ADL 260  Banka ve Bankacılık Hukuku Bilgisi

Bankacılık Hukuku ile ilgili temel sorunlar


ADL 270  Vergi Mevzuatı

Vergi hukukunun konusu ve kaynakları, vergi hukukunda yorum, vergilendirme yetkisinin kaynağı, vergilendirme ilkeleri, vergi ödevi, vergi mükellefi, vergi sorumlusu, vergilendirme işlemleri ve süreçleri, verginin tarhı, verginin tebliği, verginin tahakkuku, verginin tahsili, vergi hukukunda süreler, vergi idaresinin örgütlenmesi ve mükellefi denetlemesi, vergi icrası, vergi kabahat, suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları, vergi yargılaması, Türk Vergi Sisteminde yürürlükte olan vergilerin ana hatları işlenecek konulardır.


HBY 210  İnsan Hakları Hukuku

İnsan hakları hukukunun tarihsel gelişimi, temel klasik metinleri, uluslararası düzeydeki kaynakları, ulusal anlamda oluşturulmuş temel hakları koruma mekanizmaları ile uluslararası düzeyde çalışmalarda bulunan yargısal veya yargısal niteliği olmayan koruma mekanizmaları, işleyişleri bu dersin genel olarak içeriğini oluşturmaktadır.


HBY 220  Halkla İlişkiler

Bu derste halkla ilişkilerin tanımı, halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi; halkla ilişkilerde meslekleşme ve temel ilkeler; halkla ilişkiler faaliyetlerinin organizasyonu; kurum içi halkla ilişkiler; halkla ilişkilerde araştirma; halkla ilişkilerde kampanya planlamasi; halkla ilişkilerde uygulama; halkla ilişkilerde değerleme; halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçlari ve medya ilişkileri; örnek olaylar ve çözüm yolları ile birlikte açıklanmaktadır.


HBY 230  İş Hukuku

İş Hukuku temel kavram ve ilkeleri, İş sözleşmesinde işçi ve işverenin hak ve borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi ve hukuki sonuçları, toplu iş hukuku temel kavram ve uygulamaları, Sosyal güvenlik kavramı, Türk sosyal güvenlik sistemi ve sosyal sigortalar dalları, genel sağlık sigortası.


HBY 240  Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Bilim, Felsefe ve Hukuk Felsefesi İlişkileri; Hukuk Felsefesi Tarihi; Büyük Düşünce Akımları İçerisinde\nHukuk Felsefesinin Gelişimi; Problematik Hukuk Felsefesi


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.